บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยกำลังเรียนรู้จากการประกันคุณภาพภายนอกหรือไม่?

บาคาร่าออนไลน์ มหาวิทยาลัยกำลังเรียนรู้จากการประกันคุณภาพภายนอกหรือไม่?

บาคาร่าออนไลน์ การประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในหลายประเทศ รวมทั้งในประเทศกำลังพัฒนาด้วยโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ไม่นานมานี้ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่ง

ในฐานะกลไก EQA มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการมีอยู่ของการประกันคุณภาพ

หรือโครงการติดตามผลภายในสถาบัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์ของจุดแข็งและจุดอ่อนของสถาบัน

วัตถุประสงค์ของ EQA คือเพื่อประเมินขั้นตอนและกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาใช้เพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กำหนดวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่กำหนดโดยสถาบันอุดมศึกษาและประเมินขั้นตอนและกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาใช้เพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้อง

ในการทำเช่นนั้น จะประเมินว่าการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาทำงานตามแผนที่วางไว้หรือไม่ จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันหรือไม่ และส่งผลถึงมาตรการปรับปรุงที่มีประสิทธิผลหรือไม่

นั่นคือเหตุผลที่มักเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า EQA มองที่ระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดี ไม่ใช่ที่คุณภาพเอง

แม้จะมีการนำระบบ EQA ไปใช้ทั่วโลก แต่จุดสนใจอยู่ที่การจัดตั้งระบบ โครงสร้าง และนโยบาย ดำเนินการตรวจสอบสถาบันและเผยแพร่ผลการตรวจสอบ แทนที่จะติดตามผลและตรวจสอบผลกระทบของการตรวจสอบคุณภาพภายนอก

ส่วนประกอบและประโยชน์ของ EQA

แม้ว่าจะมีความเหลื่อมล้ำทางบริบทที่เป็นไปได้ กลไก EQA ในส่วนต่างๆ ของโลกได้รวมเอาส่วนประกอบต่างๆ เช่น การดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและโปร่งใส โดยใช้การประเมินตนเองและการทบทวนจากภายนอกร่วมกัน เน้นการเปิดเผยผลลัพธ์ต่อสาธารณะ และรับรองความถูกต้องของผลการประเมินในช่วงเวลาที่กำหนด

EQA ยังเกี่ยวข้องกับระยะติดตามผลในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาคาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์จากการค้นพบและข้อเสนอแนะของการฝึกตรวจสอบคุณภาพ

แบบแผนของ EQA และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของ EQA มักถูกมองว่าเป็นภาระหนักและไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หากใช้และดำเนินการอย่างเหมาะสม กระบวนการอาจมีผลลัพธ์เชิงบวกมากมายในระดับระบบและระดับสถาบัน

ภายใต้สถานการณ์ปกติ กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกจะสร้างข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสถาบัน และเป็นการสันนิษฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อคุณภาพการศึกษาที่สถาบันนำเสนอ

เนื่องจากเป็นการรวมเอาวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงเป็นหลัก EQA สามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยสถาบันในการตรวจสอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันหรือไม่ และในการระบุด้านที่ต้องปรับปรุง

ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบภายนอกอาจส่งผลต่อการออกแบบและการดำเนินการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงเพิ่มเติม

EQA ในเอธิโอเปีย

ในแง่ของขั้นตอน กระบวนการประกันคุณภาพภายนอกในเอธิโอเปียเป็นแผนงานโดยสมัครใจที่ดำเนินการตามสี่ขั้นตอนแบบดั้งเดิมของการประเมินตนเอง การทบทวนโดยเพื่อน การรายงานและการเผยแพร่ และการติดตามผล

แนวปฏิบัติ EQA อย่างเป็นทางการในเอธิโอเปียเริ่มต้นขึ้นในปี 2550 หลังจากนำการรับรองเข้าสู่ระบบมานาน และหลังจากการฝึกหัดการตรวจสอบการทดลองครั้งแรกได้ดำเนินการโดยหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและคุณภาพ (HERQA) ประเทศเอธิโอเปีย ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแนะนำ รูปแบบที่เป็นทางการเข้าสู่ระบบ

แนวปฏิบัตินี้มีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากประกาศระดับอุดมศึกษาในปี 2552 ที่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบภายนอกและการเชื่อมโยง EQA ควรมีกับการประกันคุณภาพภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงสถาบัน

การแนะนำ EQA ทำให้เกิดโอกาสที่หลากหลายสำหรับสถาบันในเอธิโอเปีย ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างกรอบและโครงสร้างที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของคุณภาพการศึกษา

ในขณะที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่สามารถดำเนินการปฏิรูปได้ในส่วนนี้ แต่ระบบยังคงแสดงข้อบกพร่องหลายประการ ที่สำคัญคือความล้มเหลวในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่เสนอหลังจากดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสถาบันและเผยแพร่รายงาน บาคาร่าออนไลน์